TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 23. 11. 2021: Obecná porada na téma Význam propojování neformálního a formálního vzdělávání, je název konference, která se z iniciativy Senátu Parlamentu ČR, Nadace Pangea, Národního pedagogického institutu a Prázdninové školy Lipnice uskuteční 23. 11. 2021 ve Valdštejnském paláci Senátu PČR.

Cílem konference je vyzvednout a na praktických příkladech ukázat význam a pozitivní vliv neformálního vzdělávání na současné formální vzdělávání.

Proč? Protože schválená Strategie 2030+ o vývoji českého školství vytvořila nový prostor pro změnu našeho školství. Strategie 2030+ dala jasný důraz na rozvoj kompetencí, což je způsob práce vlastní našemu neformálnímu a zájmovému vzdělávání. Kde se neučí předměty, neklade se důraz na obsah a rozsah učiva, ale jdete za kamarády, jdete za dobrodružstvím, jdete se bavit. Stručně řečeno v neformálním vzdělávání se vyvolaná pedagogická situace tvoří na základě definovaného pedagogického cíle (rozvoje kompetencí), ke kterému se následně hledají vhodné programové prostředky, prostředí, styly učení, metody a techniky. To je zásadní rozdíl k rozvoji dětí a mládeže. Klíčový je pedagogický cíl rozvíjející konkrétní kompetence člověka. Ne budova školy, struktura a obsahy učiva, které nadefinovali předmětoví odborníci a převzali učitelské sbory připravené z pedagogických fakult tyto obsahy didakticky „učit“. Neformální a zájmové vzdělávání umí velmi dobře vést ke spolupráci, řešení konfliktů, učí demokratickému fungování, uvolňuje kreativitu a umožňuje spontánní seberealizaci dětí a mládeže.

V ČR máme již letitou tradici propojování neformálního a zájmového vzdělávání s formálním vzděláváním. Například kurzy GO! realizované na Gymnáziu Jana Keplera v Praze ve spolupráci s Prázdninovou školou Lipnice v letech 1991-95 daly vzniknout tzv. adaptačním, úvodním, startovacím kurzům na všech typech škol. Střediska ekologické výchovy, Lanová centra PROUD, Střediska volného času a další již nyní realizují celu řadu projektů, které mění podobu našeho současného školství.

Aleš Sedláček, předseda ČRDM k tomuto říká: Ústředním bodem, kterým se v tématu propojování formálního a neformálního vzdělávání zabývám, je štěstí dítěte, mladého člověka, žáka, studenta. Kdo chodí do školy nebo do kterékoli mimoškolní aktivity rád, odnáší si mnoho a je motivovaný si mnoho dalších věcí zjistit a zpravidla je sdílet s ostatními. Toho je potřeba využít a vhodně moderovat tento proces. Pro nás v neformálním vzdělávání to znamená mj. více uvažovat o vzdělávacím rozměru našich aktivit a pro učitele si připustit, že všechna moudrost světa nekončí za školními zdmi.

Jiří Růžička, 1. místopředseda Senátu PČR a spoluzakladatel Hnutí GO k tomu říká: „Přechod na střední školu je důležitým okamžikem v životě mladého člověka. Osamostatňuje se, hledá si své místo mezi ostatními, začíná rozhodovat sám o sobě, potkává nové lidi. Není lepší moment, než mu právě v tomto okamžiku nabídnout pomoc při orientaci ve světě, který ho obklopuje. A škola, která nechce být jen překladištěm informací, k tomu má mimořádně dobrou pozici. Propojování formálního vzdělávání s neformálním je v tomto ohledu mimořádně důležité, protože může mladým lidem přinést inspirativní prostředí plné formativních zážitků.“

Kontakt pro média: Radek Hanuš, T: +420 734 280 518, mail: radek.hanus@npi.cz

_____________________________________________________________________

Obecná porada na téma Význam propojování neformálního a formálního vzdělávání, je           název konference, která se z iniciativy Senátu parlamentu ČR, Nadace Pangea, Národního pedagogického institutu a Prázdninové školy Lipnice uskuteční 23.11. 2021 ve Valdštejnském paláci Senátu ČR.